Privacy beleid

Algemeen

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”, gevestigd te Harich, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Het contact loopt via ons secretariaat. De gegevens van onze secretaris kunt u vinden op onze website onder het menu: “Bestuur ”. De secretaris is te bereiken via e-mailadres dleharich@hotmail.nl Onze penningmeester/ledenadministratie, is functionaris gegevensbescherming van Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Harich. De gegevens van onze penningmeester, kunt u vinden op onze website onder het menu : “Bestuur”. De bestuurleden zijn te bereiken via e-mailadres dleharich@hotmail.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Harich verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons (hebt) verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

N.A.W. gegevens

• Geslacht
• Voorletters
• Voornaam
• Tussenvoegsel
• Achternaam
• Geboortedatum
• Straat
• Huisnummer
• Postcode
• Plaats
• Land

Contactgegevens

• Telefoonnummer
• Telefoonnummer mobiel
• BSN nummer
• E-mail.

Betalingsgegevens

• Rekeningnummer
• Naam rekeninghouder

Verenigingsgegevens

• Lidnummer
• Soort lid
• Lid sinds
• Einde lidmaatschap.

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij?

Onze website en/of dienst verzamelt geen gegevens over websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Harich verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van uw contributiebetaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of verenigingsfolder
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Eventuele andere zaken die voor de vereniging van nut kunnen zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Harich neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van onze vereniging) tussen zit.

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Harich gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

• MS Office (Word, Excel, Powerpoint) of een ander programma: voor correspondentie met de leden, facturering, presentaties
• Excel: voor ledenadministratie
• E-mailprogramma (diverse kan per bestuurslid verschillen)
• Boekhoudprogramma: voor financiële administratie (eigen Excel programma)
• E-mail programma: voor nieuwsbrieven, gericht aan de leden
• Eventuele andere programma’s die voor de vereniging van nut kunnen zijn.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Harich bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Deelt Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Harich persoonsgegevens met derden?

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Harich verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen dan als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruikt Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Harich cookies, of vergelijkbare technieken?

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Harich gebruikt geen cookies.

Kunt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Harich en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dleharich@hotmail.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen acht weken, op uw verzoek. Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Harich wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Harich neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bestuur via de voorzitter. U kunt deze gegevens van de voorzitter vinden op onze website.