Jaarvergadering 26 februari 2018

Verslag algemene ledenvergadering DLE Harich op 26 februari 2018.

De voorzitter opent de vergadering en heet 13 leden welkom.
In zijn openingswoord geeft hij uitleg over de wensenlijst.
Voor nabestaanden kan deze lijst, waarin de wensen van de overledene zijn opgeschreven, een waardevolle aanvulling zijn op het organiseren van zijn/haar uitvaart.

Bestuursverkiezing:
Femmie Draaijer is aftredend en herkiesbaar en is met applaus herkozen in het bestuur.
Johan Kranenburg heeft aangegeven te stoppen als bode.
Als bestuur gaan wij op zoek naar een nieuwe bode, bij voorkeur iemand uit Harich of Ruigahuizen.

De penningmeester geeft uitleg over financiële stand van zaken.
Eenmaal in de drie jaar wordt er door dhr. Voois voor onze vereniging een actuarieel rapport gemaakt. Wij voldoen ruimschoots aan de aangegeven richtlijnen.

Per 01-01-18 blijft de contributie ongewijzigd € 16,00 en wordt de ledenkorting verhoogd van € 800,naar € 900,00.

N.a.v. de notulen vraagt Siemen Albada: hoe ver is de aanvraag voor het certificeren van de vereniging?
Alle gegevens zijn ingevuld en opgestuurd naar Nardus, de landelijke organisatie die de belangen van de uitvaartverenigingen behartigt. Het is nu afwachten.
De voorzitter beloofd gebak op de volgende vergadering als de certificering is goedgekeurd.

Tijdens de rondvraag stelt Femke Tijsma, tijdelijke uitvaartverzorger, zich voor aan de vergadering. Zolang het nodig is neemt zij de taak van Johan over en beheert dan ook de telefoon van DLE.

Gastspreker deze avond is dhr. T. Siemensma uit Bakhuizen.
Hij vertelt aan de hand van voorbeelden over zijn loopbaan van 27 jaar bode te Bakhuizen.

Na afloop krijgen alle aanwezige leden een wensenlijst mee. Deze lijst is ook verkrijgbaar bij het bestuur of via de website (www.dleharich.nl).

Namens het bestuur, F. Draaijer-Keuning..

2022-Informatie-DLEDownloaden
Nieuwsberichten

29/03/2022

Notulen jaarvergadering 2021

DLE Comments are off
Verslag ledenvergadering “DLE Harich” in Ons Gebouw op 3 november 2021. Verslag-vergadering-DLE-Harich-op-3-november-2021Downloaden
Nieuwsberichten

01/10/2021

Notulen jaarvergadering 2020

tijdelijk Comments are off
26 februari 2020 om 20.00 uur in Ons Gebouw te Harich. Klik voor de gehele notulen hier.
Nieuwsberichten

19/10/2020

Verslag Algemene Ledenvergadering

tijdelijk Comments are off
Verslag Algemene Ledenvergadering DLE Harich op 26 februari 2020. De voorzitter opent de vergadering en is blij met de goede opkomst. De gebruikelijke punten zoals notulen vorige vergadering, jaar- en financieel verslag kwamen aan de orde. In het financieel verslag zien we dat de aangeschafte luidspreker voor de begraafplaats is gefinancierd door Stichting Bas Backer. Bestuursverkiezing: Voorzitter Durk Tuinier en bestuurslid Foppe de Jong zijn aftredend en herkiesbaar en werden met applaus herkozen. Met toestemming
Nieuwsberichten

19/10/2020

Agenda Algemene Ledenvergadering

tijdelijk Comments are off
Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op woensdag 26 februari 2020 om 20.00 uur in “Ons Gebouw” te Harich. Agenda 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Mededelingen en ingekomen stukken 4. Notulen ledenvergadering 25-2-2019 5. Jaarverslag secretaris 6. Jaarverslag penningmeester De jaarstukken kunnen worden ingezien bij de penningmeester 7. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid 8. Percentagelidmaatschap 9. Vaststellen contributie en ledenkorting Voorstel: handhaven van de contributie € 16, — en ledenkorting blijft € 900, —
Nieuwsberichten