Notulen jaarvergadering 2020

26 februari 2020 om 20.00 uur in Ons Gebouw te Harich. Klik voor de gehele notulen hier.

Continue reading

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering DLE Harich op 26 februari 2020. De voorzitter opent de vergadering en is blij met de goede opkomst. De gebruikelijke punten zoals notulen vorige vergadering, jaar- en financieel verslag kwamen aan de orde. In het financieel verslag zien we dat de aangeschafte luidspreker voor de begraafplaats is gefinancierd door Stichting Bas Backer. Bestuursverkiezing: Voorzitter Durk Tuinier en bestuurslid Foppe de Jong zijn aftredend en herkiesbaar en werden met applaus herkozen. Met toestemming […]

Continue reading

Agenda Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op woensdag 26 februari 2020 om 20.00 uur in “Ons Gebouw” te Harich. Agenda 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Mededelingen en ingekomen stukken 4. Notulen ledenvergadering 25-2-2019 5. Jaarverslag secretaris 6. Jaarverslag penningmeester De jaarstukken kunnen worden ingezien bij de penningmeester 7. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid 8. Percentagelidmaatschap 9. Vaststellen contributie en ledenkorting Voorstel: handhaven van de contributie € 16, — en ledenkorting blijft € 900, — […]

Continue reading

Viering 100 jarig bestaan,

Viering 100 jarig bestaan “De Laatste Eer” Harich op 4 en 5 november 2016. Gedenken in de Protestantse kerk te Harich vrijdag 4 november. Bij binnenkomst wordt iedereen verwelkomd met een kopje koffie/thee en een plak cake. De beamer in de kerk draait en laat ons beelden zien van de omgeving van Harich en Ruigahuizen. Deze beelden zijn gemaakt met een drone en beide begraafplaatsen komen op deze manier goed tot hun recht. In zijn […]

Continue reading

Tijdelijke vervanging uitvaartverzorger

Aan de leden van Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” HarichHarich, 18 november 2017. Onderwerp: Tijdelijke vervanging uitvaartverzorger Geachte leden, Wegens persoonlijke omstandigheden heeft onze uitvaartverzorger Johan Kranenburg tijdelijk zijn functie neergelegd.Voor deze periode is uitvaartverzorger mevrouw Femke Tijsma, opgegroeid en woonachtig te Balk, aangesteld. Ze is te bereiken op het telefoonnummer van DLE Harich: 06-51910584. Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag van u. Met vriendelijke groet,Namens het bestuur van Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” […]

Continue reading