Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering DLE Harich op 26 februari 2020.

De voorzitter opent de vergadering en is blij met de goede opkomst.

De gebruikelijke punten zoals notulen vorige vergadering, jaar- en financieel verslag kwamen aan de orde.

In het financieel verslag zien we dat de aangeschafte luidspreker voor de begraafplaats is gefinancierd door Stichting Bas Backer.

Bestuursverkiezing:

Voorzitter Durk Tuinier en bestuurslid Foppe de Jong zijn aftredend en herkiesbaar en werden met applaus herkozen.

Met toestemming van de vergadering wordt Bouke Albada als extra bestuurslid toegevoegd.

Als bestuur verzekeren wij ons collectief tegen bestuursaansprakelijkheid.

Uitvaartverzorger:

Regelmatig hebben onze voorzitter en Gerda overleg. In een van deze gesprekken komt de telefoon ter sprake. Als uitvaartverzorger moet ze 24/7 telefonisch bereikbaar zijn.

Dat ervaart Gerda, naast haar werk als verpleegkundige bij de buurtzorg, als een belasting.

De onzekerheid die het met zich meebrengt is voor Gerda reden om een stapje terug te doen.

Tiete Groenhof zal de taak van Gerda tijdelijk overnemen.

We bespreken met de vergadering de mogelijkheid om ons als vereniging aan te sluiten bij de groep van bodes die werkzaam zijn voor DLE Balk.

Zij hebben een maand lang de telefoon van DLE Balk. Daar naast zijn ze wel bereikbaar voor hun eigen vereniging.

In het najaar gaan we hierover in gesprek met de verenigingen die lid zijn van het cluster.

Statuten wijziging:

Voor de statuten wijziging is mandaat nodig van de vergadering.

De laatste wijziging dateert uit 1997.

De statuten van onze vereniging zijn te lezen op de website.

Gedragscode:

Achteraf blijkt Gedragscode geen goede naam, het certificaat verandert in Nardusnorm en in de najaarsvergadering van de Federatie van Friese Uitvaartverenigingen werd het certificaat opnieuw uitgereikt.

Het certificaat hangt in de gang van “Ons Gebouw.”

Foppe de Jong presenteerde de vernieuwde website.

We zien dat de foto`s vernieuwd zijn. De grootste verandering is de programmering.

Nog enkele kleine wijzigingen dan gaat de vernieuwde site in werking.

Percentage leden:

Vanaf 18 jaar wordt er contributie betaald en bij overlijden wordt er € 900,– korting

uitbetaald.

Mocht men op latere leeftijd instromen dan krijgt men, afhankelijk van de leeftijd, een gedeeltelijke korting uitbetaald.

Deze zogenaamde percentageleden komen te vervallen

Mocht men besluiten op latere leeftijd lid te worden dan betaalt men een inhaalkoopsom, de hoogte is afhankelijk van de leeftijd op het moment van inschrijving.

Als er verder geen op of aanmerkingen zijn sluit de voorzitter de vergadering en bedankt een ieder voor zijn komst en inbreng.

Na afloop van de vergadering werd er nagepraat onder het genot van een hapje en drankje.

Namens het bestuur,

F. Draaijer-Keuning.