Agenda Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op woensdag 26 februari 2020 om 20.00 uur in “Ons Gebouw” te Harich.

Agenda

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Notulen ledenvergadering 25-2-2019

5. Jaarverslag secretaris

6. Jaarverslag penningmeester

De jaarstukken kunnen worden ingezien bij de penningmeester

7. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid

8. Percentagelidmaatschap

9. Vaststellen contributie en ledenkorting

Voorstel: handhaven van de contributie € 16, — en ledenkorting

blijft € 900, —

10. Statuten wijziging: het bestuur stelt voor om de Statuten aan te passen naar de actualiteit van nu

11. Uitvaartverzorger

12. Vernieuwde website

13. Nardusnorm

14. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar : Durk Tuinier

Aftredend en herkiesbaar: Foppe de Jong

Het bestuur stelt voor om Bouke Albada toe te voegen als bestuurslid

15. Rondvraag

16. Sluiting.

Na afloop is er gelegenheid na te praten onder het genot van een hapje en drankje.

Wij hopen deze avond velen van u te ontmoeten.

Namens het bestuur,

F. Draaijer-Keuning